Clara Bhavan, Karimpan


Place : Karimpan
Parish: Karimpan
Established Year: 2005
Address: Clara Bhavan Novitiate House Karimpan, Manippara P.O Idukki Dt.
Pin: 685604
Phone: 04882 230230, 8606309028

News & Events