St. Francis Convent, Chempakapara


Place : Chempakapara
Parish: Chempakapara
Established Year: 1966
Address: Chempakapara, Kattappana, Idukki (Dt),
Pin: 688510
Phone: 04868 231291, 9562773536

News & Events